Pravidla používání a souhlas se zpracováním osobních údajů

I.

Tyto podmínky upravují používání bezdrátové sítě umožňující Uživatelům přístup k síti internet, dále jen Wi-Fi nebo Služba.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že:

- Poskytovatelem se má dále na mysli subjekt poskytující Službu, Poskytovatel může být odlišný od zařízení, ve kterém je Služba dostupná.

- Uživatelem se má na mysli fyzická osoba využívající Službu v souladu s Pravidly používání a souhlasem se zpracováním osobních údajů.

II. Určení a omezení služby

Služba je určena jednotlivým Uživatelům jako spotřebitelům, Služba není určena ke komerčnímu využití na straně Uživatelů a Poskytovatel výslovně vylučuje možnost poskytování této Služby dále sdílet.

Tyto podmínky jsou platné od chvíle, kdy se Uživatel poprvé přihlásí k Wi-Fi a výslovně potvrdí souhlas s podmínkami užití sítě Wi-Fi.

Projevením souhlasu s podmínkami Uživatel výslovně souhlasí, že si podrobně přečetl Pravidla používání a souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasí s nimi. Souhlas Uživatel projevuje zaškrtnutím políčka “Souhlasím s obchodními podmínkami”, v případě nesouhlasu není Uživatel oprávněn Službu používat.

Volba Uživatele “Souhlasím s obchodními podmínkami” vyjadřuje souhlas Uživatele se všemi body Pravidel používání a souhlasem se zpracováním osobních údajů kromě bodu V. Ochrana osobních údajů a bodu VI. Marketingové zpracování osobních údajů. S těmito body musí Uživatel vyslovit souhlas zaškrtnutím políčka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů”, v opačném případě se na na tyto body souhlas nevztahuje.

Uživatel je zodpovědný za zajištění zařízení potřebného pro přístup a používání Wi-Fi, jako je chytrý telefon, tablet, notebook. Uživatel je povinen zajistit kompatibilitu zařízení s Wi-Fi. Dostupnost a rychlost Wi-Fi je podmíněno pamětí, kapacitou ukládání a jinými omezeními Uživatelova zařízení.

Wi-Fi je dostupná pouze tehdy, když je Uživatel v dosahu některého z hotspotů bezdrátové sítě.

Všechny služby jsou poskytovány tak „jak jsou“. Poskytovatel nedává žádnou záruku, že je Wi-Fi bez závad nebo se hodí k nějakému konkrétnímu účelu, stejně tak negarantuje bezpečnost služby. Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost a riziko za využívání Služby.

Poskytovatel se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené výpadkem sítě nebo jakýchkoliv jejích služeb a s ní spojenou ztrátou dat, nemožnosti připojení a jiných možných škod. Wi-Fi je určena pro rekreační využití a Poskytovatel doporučuje Uživatelům, aby pro jakékoliv aplikace a činnosti, s níž je spojené riziko ztráty dat či internetové konektivity využili službu jiného poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či přerušit poskytování Služby v okamžiku, kdy bude mít oprávněnou obavu, že se jejím prostřednictvím šíří škodlivý software nebo v případě, kdy je jejím prostřednictvím vyvíjena nelegální činnost. 

Poskytovatel negarantuje rychlost připojení k internetu ani dobu odezvy.

III. Používání služby

Souhlasem s obchodními podmínkami Uživatel souhlasí s použitím Služby v souladu s etickými principy použití sítě internet, tedy především nešíření nezákonného, hanlivého, výhružného, obtěžujícího, obscénního, nenávistného, vulgárního, škodlivého obsahu,  porušování soukromí, či jinou nevhodnou aktivitou.

IV. Autentizace a přihlašování uživatele, logování

Pro získání přístupu ke Službě, musí v rámci procesu registrace Uživatel odsouhlasit Pravidla používání a souhlas se zpracováním osobních údajů pro bezdrátovou síť Wi-Fi.

Uživatelův souhlas bude ze strany Poskytovatele uložen ve spojitosti s adresou zařízení MAC, které Uživatel používá k připojení ke Službě.

Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen logovat provoz na síti v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. O  elektronických komunikacích, v platném a účinném znění.

V. Ochrana osobních údajů

Tato Pravidla používání a souhlas se zpracováním osobních údajů upravují zpracování a použití osobních údajů pouze ve vztahu k jejich zákonnému užití a zpracování dle č. 127/2005 Sb. O  elektronických komunikacích, a v souladu s ostatními zákonnými povinnosti v rámci poskytování telekomunikační služby a dále v případě výslovného souhlasu.

V případě, že Uživatel dá souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové účely, řídí se toto zpracování osobních údajů bodem VI. Pravidel používání a souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas pro použití osobních údajů pro marketingové účely není vázán na použití Služby a jeho odepření nebude znamenat odepření použití Služby ze strany Poskytovatele.

VI. Marketingové zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním níže definovaných osobních údajů správcem:

- Věkové rozlišení nad a pod 18 let.

- Emailová adresa.

- MAC adresa zařízení.

Osobní údaje tvořené preferencemi vyhledávání a pohybu na celosvětové síti internet (příp. jeho zaměstnanců) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluje Uživatel pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

Uživatel zároveň prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ustanovení §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely:

- Zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 Cílená nabídka reklamy a reklamních sdělení, kdy Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby mu byla nabízena reklama a reklamní sdělení personifikovaná dle jeho preferencí v jím navštívených webových stránkách.

Uživatel dále dává souhlas s postoupením poskytnutých osobních údajů třetí osobě za předpokladu využití osobních údajů za stejným účelem,  rozsahu a trvání, v jakém byl poskytnut souhlas správci. 

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Správce dále přijal veškerá opatření pro zajištění ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením GDPR a vnitrostátní úpravou.

VII. Platnost

Pokud máte jakékoli připomínky a otázky, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní emailová adresa je info@wifiboard.cz. Poskytovatelem Služby je společnost KAPARO Group Media s.r.o., IČ 07651261.

 

VIII. Platnost

Tyto Pravidla používání a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou platné ode dne 19.11.2018Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data

I.

These conditions govern the use of a wireless network that allows users to access the Internet, hereinafter Wi-Fi or Service.

For the avoidance of doubt, it is stated that:

II. Determination and limitation of the Service

The Service is for individual users as consumers, the Service is not intended for commercial use by the Users and the Provider expressly excludes the possibility of further sharing of this Service.

These terms are valid since the User first logs into Wi-Fi and explicitly confirms his/her consent to Wi-Fi usage conditions.

By agreeing to the terms, the User expressly agrees that he has read in detail and agreed to the Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data. The User agrees by checking the “I agree to the terms and conditions" check box. In case of disagreement, the User is not eligible to use the Service.

The User's selection of “I agree to Commercial Terms and Conditions" expresses the User's consent with all the sections in Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data except section V. Protection of Personal Data and section VI. Marketing Processing of Personal Data. With these sections, the User has to give his/her consent by checking the box “I agree to the Processing of Personal Data", otherwise the consent does not apply to these sections.

The User is responsible for providing the device needed to access and use of Wi-Fi, such as smart phone, tablet, laptop. The User is required to ensure compatibility between the device and Wi-Fi. The availability and speed of Wi-Fi is conditioned by memory, storage capacity, and other restrictions of the User's equipment.

Wi-Fi is available only if the User is within range of one of the wireless hotspots.

All of the Services are provided "as they are". The Provider gives no guarantee that Wi-Fi is without defects or that it is suitable for any particular purpose, nor does it guarantee the safety of the Service. The User assumes all responsibility and risks of using the Service.

The Provider expressly disclaims responsibility for any damages caused by a network failure or by network Services and associated data loss, loss of connectivity or other potential damage. Wi-Fi is intended for recreational use, and the Provider recommends Users to use the service of another provider for any applications and activity that is associated with the risk of data loss or loss of the Internet connectivity.

The Provider reserves the right to restrict or discontinue the provision of the Service in case of justified concern that malicious software is spreading through the Service or suspicion of engagement in illegal activity.

Provider does not guarantee the speed of the Internet connectivity nor the response time.

III. Use of the Service

By agreeing to commercial terms, the User agrees to use the Service in accordance with the ethical principles of the use of the Internet, notably not to spread illegal, defamatory, threatening, harassing, obscene, hateful, vulgar, harmful content, not to violate the privacy or not to engage in other inappropriate activity.

IV. Authentication and User login, logging

In order to gain access to the Service, the User must agree to the Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data for the Wi-Fi network during the registration process.

The User's consent will be stored by the Provider in connection to the MAC address of the device that the User uses to connect to the Service.

The User further acknowledges that the Provider is obliged to log the network traffic in accordance with Act No. 127/2005 Coll. on electronic communications, in a valid and effective wording.

V. Protection of Personal Data

These Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data govern the processing and use of personal data only in relation to their lawful use and processing pursuant to Act No. 127/2005 Coll. on electronic communications, and in accordance with other legal obligations in connection with the provision of telecommunication services and in the case of explicit consent.

In case the User gives consent to the provision of his personal data for marketing purposes, this processing of personal data is governed by section VI. of Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data.

The User acknowledges that such consent to the use of personal data for marketing purposes is not tied to the use of the Service and its denial will not imply a denial of the use of the Service by the Provider.

VI. Marketing Processing of Personal Data

By checking the box "I Agree to the Processing of Personal Data", the User agrees that his/her personal data defined below by the administrator, will be collected, stored and processed:

- Age over and under 18 years of age.

- Email address.

- MAC Address of the device.

Personal data generated by searches and movement preferences on the worldwide Internet (or its employees) for the purpose set forth below.

This consent is granted by the User for all data contained in this form for a period of 5 (five) years from the date of granting the consent.

At the same time, the User declares that he is aware of his rights under the provisions of §12 and 21 of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data.

Purpose of processing of personal data:

In accordance with § 5 of Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data, all data contained in this form is collected and processed for the purposes of:

Sending business messages to the data subject via electronic means pursuant to Act No. 480/2004 Coll., on certain services of information company until the data subject directly and effectively sends to the administrator information that he/she no longer wants to receive business messages, but for a maximum of 5 (five) years. Summarized data from this form may be used by the administrator for statistical purposes, for the internal administrator's need.

Targeted advertising offers and commercial communication when the User expressly agrees to be offered advertising messages and commercial communication personified according to his/her preferences based on the websites he/she has visited.

The User further agrees to the transfer of the provided personal data to a third party if the personal data are used for the same purpose, extent and duration as the consent given to the administrator.

Administrator's statement

The Administrator declares that he/she will collect personal data to the extent necessary to fulfill the intended purpose and process it only in accordance with the purpose for which it was collected. Employees of the administrator or of another natural person who is processing personal data based on a contract with the administrator, and others are required to maintain confidentiality about the personal data, even after termination of employment or work.

Additionally, the administrator has taken all measures to ensure the protection of personal data in connection with the GDPR Regulation and national regulation.

VII. Contact

If you have any comments or questions, please do not hesitate to contact us. The contact email address is info@wifiboard.cz. The Service Provider is KAPARO Group Media s.r.o., Company ID 07651261.

VIII. Final Provisions

In case of dispute over the interpretation of English language document Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data, the Czech version (above) of Pravidla používání a souhlas se zpracováním osobních údajů is legally binding.

IX. Validity

These Terms of Use and Consent to the Processing of Personal Data are valid from 19.11.2018.